Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng 26/04/2018, Công ty Cổ phần Lilama 18.1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

   Chiều 26-4, tại TP Hồ Chí Minh,Công ty cổ phần Lilama 18.1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 , cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1.

    Đến dự Đại hội, về phía Công ty Cổ phần Lilama 18.1 có các ông trong Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và đặc biệt có sự hiện diện của các cổ đông với 2,320,000 cổ phần sở hữu và được ủy quyền dự họp, chiếm 93,172% số cổ phần có quyền biểu quyết.

  Đại hội cũng nghe các Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận 2017; thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;  một số nội dung trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

  

  Sau phần trình bày của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã thảo luận và các cổ đông đã có ý kiến đóng góp về các mục tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh cần bám sát thực tế hơn nữa.

  Sau phiên bỏ phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tích cực làm việc và thông báo tại Đại hội kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban kiểm soát. Tất cả đều được cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết rất cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông với công ty.