Chào mừng đến với website LILAMA18-1.COM.VN
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP LILAMA 18.1 NĂM 2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Sáng ngày 29/04/2021, tại văn phòng Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần LILAMA 18.1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

          Tới tham dự Đại hội có ông Nguyễn Duy Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty, ông Trần Mạnh Hùng - thành viên HĐQT - Giám đốc công ty, cùng các ông trong HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và các cổ đông, đại diện nhóm cổ đông về tham dự.

          Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiều văn bản quan trọng khác.

          Trong năm 2020, với tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, CBCNV LILAMA 18.1 đã hết sức nỗ lực, nghiêm túc lao động, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong công tác tìm kiếm việc làm, ký kết các hợp đồng thực hiện dự án mới. Doanh thu năm 2020 đạt 102,67 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 6,58 tỷ đồng, trả cổ tức 6%/năm. Như vậy, tuy chưa hoàn thành đầy đủ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, nhưng với kết quả doanh thu, thu hồi công nợ, số lao động có việc làm…đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV LILAMA 18.1 trong việc duy trì sự ổn định, làm nền tảng cho sự phát triển của LILAMA 18.1.

          Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường, cùng những đánh giá thực trạng của nền kinh tế trong nước, LILAMA 18.1 đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau: tổng doanh thu 99,08 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,465 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 5,85 tỷ đồng, dự kiến tỷ lệ cổ tức 5%/năm.

          Đánh giá về công tác thị trường và định hướng ngành nghề trong thời gian tới, LILAMA 18.1 sẽ tập trung vào 02 lĩnh vực chính là lắp đặt hệ thống điện, đo lường và điều khiển cho các công trình công nghiệp/dự án trọng điểm của quốc gia và tổng thầu EPC cho những dự án năng lượng tái tạo, tối ưu hóa hệ thống năng lượng…

          Cũng trong buổi làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả bầu cử như sau: HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông: Nguyễn Duy Lợi – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT - Trần Mạnh Hùng, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đậu và Trần Văn Thái. 

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

          Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm các ông: Trần Anh Dũng – Trưởng BKS và các thành viên BKS - Hồ Quang Vũ, Phan Hồng Tuấn.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

          Sau một thời gian làm việc tích cực, hiệu quả, trên cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung được trình bày tại Đại hội với số phiếu biểu quyết đạt 100%. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h50 phút cùng ngày.