Chào mừng đến với website CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1
LILAMA 18.1 JOINT STOCK COMPANY

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Sáng 14/05/2016, Công ty Cổ phần Lilama 18.1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Đồi Xanh lầu 1, số 12B, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. Tham dự Đại hội có 26 cổ đông, đại diện cho 1,970,000 cổ phần, chiếm 98.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
     Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã xem xét và thông qua các nội dung chính như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã được kiểm toán).
 
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông
Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
     Thông qua các tờ trình với tỷ lệ đồng ý cao như: Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Tờ trình phê duyệt HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016; Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Thư ký HĐQT; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

 

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội
Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội

     Hiện nay, Công ty cổ phần Lilama 18.1 là công ty mới thành lập từ tháng 09/2015. Hệ thống bộ máy tổ chức vẫn còn non trẻ, nhưng bước đầu cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ năm 2015 với tổng doanh thu là 12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 108 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 380 triệu đồng.

      Đại hội cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Trong đó nhiều cổ đông thể hiện sự hài lòng và tin tưởng vào công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc bởi Công ty cổ phần Lilama 18.1 sở hữu một đội ngũ quản lý có tuổi đời tương đối trẻ năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết.
 

Quý cổ đông tập trung nghe báo cáo của Đoàn chủ tịch
Quý cổ đông tập trung nghe báo cáo của Đoàn chủ tịch

     Với tầm nhìn và nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, sự đoàn kết của tập thể CBCNV cùng sự quan tâm ủng hộ của đông đảo Quý cổ đông, tin tưởng rằng Lilama 18.1 sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, vững bước trên lộ trình phát triển trở thành một doanh nghiệp có tiềm lực ngang với các đơn vị thành viên trong ngôi nhà chung Lilama; tăng cường tối đa uy tín và khả năng cạnh tranh trên trường Quốc tế.